Retenció IRPF dels treballadors autònoms professionals amb menors rendes

L’art. 122. Tres del RD-Llei 8/2014 introdueix la DA Quaranta la Llei 35/2006, amb efectes des 05/07/2014, per establir en el 15% el percentatge de retenció i ingrés a compte per als autònoms professionals quan el volum de rendiments íntegres de tals activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros  i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’ esmentat exercici.


Sense comentaris per "Retenció IRPF dels treballadors autònoms professionals amb menors rendes"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html