Reducció de les cotitzacions empresarials

El RD-Llei 3/2014 aprova una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social (“tarifa plana“) que podran aplicar totes les empreses, amb independència de la seva mida, per les noves contractacions indefinides, sempre que es compleixin determinats requisits i condicions.

La tarifa plana es pot aplicar als contractes indefinits, formalitzats per escrit, i celebrats entre el25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, sempre que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa.

L’aportació empresarial per contingències comunes serà de 100 € / mensuals en els contractes indefinits a temps complet, i de 75 € o 50 € mensuals en els contractes indefinits a temps parcial, segons la jornada de treball que es realitzi.

Amb caràcter general, aquestes reduccions s’aplicaran durant un període de 24 mesos, si bé, i durant els 12 mesos següents, les empreses amb menys de 10 treballadors també tindran dret a obtenir una reducció addicional del 50% de la cotització per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

Per gaudir d’aquestes reduccions, les empreses han de complir amb una sèrie de requisits,entre els quals destaquen:

  • Mantenir, durant 36 mesos, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació.
  • No haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadament disciplinari, declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes amb dret a la reducció. A aquests efectes, només es tindran en compte les extincions produïdes a partir del 25 de febrer de 2014.

La norma estableix els supòsits en què no es pot aplicar la mesura, com són, entre d’altres, les relacions laborals de caràcter especial i la contractació de determinats familiars de l’empresari. No obstant això, els autònoms que contractin per compte aliena als fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb ell, o als fills majors d’aquesta edat amb especials dificultats per a la inserció laboral (discapacitat) d’acord amb el que estableix la disposició addicional desena de la Llei 20/2007, podran aplicar les noves reduccions.

Aquestes reduccions són incompatibles amb l’aplicació de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte. Si l’empresari incompleix els requisits per al gaudi d’aquestes reduccions estarà obligat a reintegrar totalment o parcialment les quantitats deixades d’ingressar.

Si estan interessats en aquesta nova mesura o volen conèixer el detall dels seus requisits, limitacions o exclusions, poden contactar amb el nostre despatx.

Aquesta circular conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal.
Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres, Pot descarregar-se aquesta informació com a circular informativa.


Sense comentaris per "Reducció de les cotitzacions empresarials"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html