Novetats a la Declaració de la Renda de 2014

Us presentem algunes de les novetats que s’aplicaran en la declaració de renda corresponent a l’2014.

Exempcions i retribucions en espècie aplicables al treballador

S’introdueix un nou límit addicional de 180.000 euros per a les indemnitzacions per acomiadament exemptes contemplades en l’article 7.i) de la LIRPF.

Aquest límit s’aplica (DT 22a, que va entrar en vigor el 2014.11.29):

A les indemnitzacions per acomiadament o cessament produïts a partir de l’1 agost 2014.
Els acomiadaments que derivin d’un ERO aprovat o un acomiadament col·lectiu comunicat a l’autoritat laboral amb posterioritat a 1 agost 2014.

Activitats econòmiques en mòduls.

Des de l’1 gener 2014 estan obligats a portar el llibre registre de vendes i ingressos dels contribuents que exerceixin les activitats econòmiques en estimació objectiva susceptibles de retenció a l’1 per 100.

Guanys i pèrdues patrimonials: exempció

Amb efectes d’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la:

  • Dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o anàlogues.
  • Transmissió d’habitatge realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials, quan concorrin els mateixos requisits que per a la dació en pagament.

Requisit: que el propietari de l’habitatge habitual no disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute.

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió a partir del 7 juliol 2014 d’accions o participacions d’empreses de nova o recent creació que hagin romàs en el patrimoni del contribuent per un període superior a tres anys ( comptats de data a data) des de la seva adquisició, sempre que es compleixin els requisits i condicions establerts en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l’IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre del 2012.
Exempció del 50% dels guanys patrimonials per transmissió de béns immobles urbans adquirits entre el 12/05/2012 i el 31/12/2012.
Si teniu interès en conèixer-les totes (integració i compensació de rendes negatives procedents de preferents o deutes subordinades, deduccions per inversió empresarial, etc.) o aprofundir més en alguna d’elles no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.


Sense comentaris per "Novetats a la Declaració de la Renda de 2014"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada