Nou Estatut dels Treballadors

Aquesta setmana s’ha publicat el RDLeg 2/2015, per aprovar l’agrupació de la normativa dispersa en l’anterior publicació de la Llei de l’Estatut dels Treballadors de 1995, i que entrarà en vigor el 2015.11.13 .

S’han regularitzat, aclarit i sistematitzat 15 disposicions legals, en un nou text de 92 articles, 21 disposicions addicionals, 12 transitòries i 2 finals.

Com a elements a destacar:

Desapareixen les mencions a seguretat i higiene, amb la derogada LPL o al Ministeri de Treball, per adoptar les actuals seguretat i salut laboral, LRJS i Ministeri d’ocupació.

En l’article 2, sobre Relacions laborals especials , s’incorpora:

 • la relació dels menors sotmesos a l’execució de mesures d’internament per al compliment de la seva responsabilitat penal;
 • la relació de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut;
 • la relació dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius.

En l’article 8, sobre la Forma del contracte :

 • S’inclou el contingut de l’art. 16 (obligació de comunicar el contracte en 10 dies a l’oficina d’ocupació)
 • i s’afegeix l’obligació que la informació facilitada a través de la còpia bàsica del contracte estigui sotmesa als principis i garanties que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades (art. 8.4).

En els articles 8 i 10, sobre el Sistema de classificació professional :

 • S’eliminen les mencions a nivells o categories professionals per referir-se de forma exclusiva als grups professionals.

En l’article 48 sobre la Suspensió amb reserva de lloc de treball :

 • Desapareixen les mencions a la prestació del servei militar i de la prestació social substitutòria.

En els articles 11, 14, 37 45, 48, 53 i 55 disp.adic 2 i disp.trans.7. :

 • S’afegeix el supòsit de guarda amb fins d’adopció a diversos preceptes, per donar-li el mateix tracte i protecció jurídica que als supòsits de maternitat, adopció, acolliment, i paternitat , i ampliant-també en altres supòsits als casos d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

I finalment, en els articles referents a la Comissió Consultiva Nacional de convenis col·lectius, S’inclou el contingut del RDL 5/2013, disp. adic 6, segons el qual per evitar que no puguin ser susceptibles d’aplicació dels convenis col·lectius d’aquest àmbit o inferior per falta del organismes competent, la possibilitat d’acudir a la CCNCC fins que l’òrgan autonòmic equivalent es posi en funcionament.

*Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres .

Sense comentaris per "Nou Estatut dels Treballadors"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.