Modificació d’IRPF sobre rendiments d’activitats econòmiques en certes circumstàncies

El Reial decret 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, redueix al primitiu 15% el percentatge de retenció i ingrés a compte dels rendiments d’activitats professionals en els quals concorri la circumstància que el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats corresponents a l’exercici immediatament anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici.


Sense comentaris per "Modificació d'IRPF sobre rendiments d'activitats econòmiques en certes circumstàncies"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html