Exempció plusvàlua municipal. Dació en pagament de l’habitatge habitual. IIVTNU.

L’art. 123 Un del RD-Llei 8/2014, s’afegeix una lletra c) a l’apartat 1 de l’art .105 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (RD Leg 2/2014), amb efectes des de l’1 de gener de 2014, així com per als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, introdueix una exempció en l’ Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a les persones físiques que transmetin el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària.


Sense comentaris per "Exempció plusvàlua municipal. Dació en pagament de l'habitatge habitual. IIVTNU."


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html